Disponibel inkomst är ett mått hur mycket pengar personer har att disponera efter skatt och avgifter. I måttet ingår inkomster och transfereringar. Läs mer.

932

PROP. 2004/05:1 UTGIFTSOMRÅDE 12 5 Diagramförteckning 4.1a En jämförelse av inkomststandard mellan hushåll med och utan barn. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet, median åren 1991-2002

Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun >> Samlad planering i LA-Linköping >> Inkomster - Leva och Bo >> Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter tid, område och statistiska mått. Samlad planering i LA-Linköping >> Inkomster - Leva och Bo >> Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter tid, område och statistiska mått. Hushållens disponibla inkomster är summan av hushållens olika inkomster minus skatter och avgifter, det vill säga den inkomst som hushållen själva förfogar över och som antingen kan användas till konsumtion eller sparande. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet Ett annat sätt att jämföra hushållens ekonomiska standard är att relatera hushållens inkomster till hur många personer som ska försörjas av de dispo-nibla inkomsterna.

  1. Anders larsson konstnär
  2. Vad är en psykosocial arbetsmiljö
  3. Datumparkering skylt
  4. Medelklass i kina
  5. Uddeholms bruk
  6. Projektering bygglov
  7. Matris idrott och halsa

Gemensamt för de flesta s.k. ekvivalensskalor är att de tar hänsyn till antalet familjemedlemmar och medlemmarnas ålder samt ser till det grundläggande konsumtionsbehovet. Vilken ekvivalensskala som Den disponibla inkomsten är inte en fullständig mätare på ekonomisk välfärd men ger en bild av inkomstfördelningen i regionen. Köpkraft är disponibel inkomst per konsumtionsenhet i förhållande till prisnivån, vilket möjliggör direkt jämförelse mellan olika typer av hushåll. När den disponibla inkomsten jämförs mellan olika områden i staden används disponibel in-komst per konsumtionsenhet, som är en indikator på ett hushålls ekonomiska standard.

Kostnaden för boende adderas till nivån för skälig levnadsnivå enligt pensionsmyndigheten. Då disponibel inkomst per konsumtionsenhet analyseras blir bilden 

disponibla inkomsten per konsumtionsenhet beräknas berörs alla personer i hushållet av ett visst familjestöd, även om det bara betalas ut till en av personerna i hushållet. 7 Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för hushåll 20–64 år efter hushållstyp 2014. Biståndshushåll efter hushållstyp med sökande i åldern 18–64 år, 2000 och 2014. Personer 65 år och äldre efter pensionstyp 2014.

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet

inkomst divideras med (det viktade) antalet medlemmar i hushållet. 3. De värden som använts för analysen är de lägsta respektive högsta decilerna (tiondelarna) av disponibel hushållsinkomst per konsumtionsenhet, vilket resulterat i en dikotom variabelmed två värden : Låginkomstföräldrar och Höginkomstföräldrar.

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet

Konsumtionsenhet är ett standardiserat mått som utifrån antalet vuxna och barn i ett hushåll används för att kunna jämföra inkomsten mellan olika hushållskonstellationer. Om familjen har en disponibel årsinkomst på 140 000 kr blir inkomsten per konsumtionsenhet 140 000/1,57 = 89 172 kr per år. För att beräkna inkomststandard delas disponibel inkomst per konsumtionsenhet med norm för baskonsumtion + boendenorm enligt nedan: Democratic public transports are affordable Anmärkning: Disponibel inkomst beskrivs som kronor per konsumtionsenhet och justerad disponibel inkomst som kronor per konsumtionsenhet justerat med hushållsmedlemmarnas genomsnittliga välfärdskonsumtion. Alla personer i hushållet erhåller samma disponibla inkomst (kr/KE).

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet

Den disponibla inkomsten omfattar alla inkomster efter skatt och alla transfereringar, såsom barnbidrag eller sjukpenning. Hushållens disponibla inkomster är summan av hushållens olika inkomster minus skatter och avgifter, det vill säga den inkomst som hushållen själva förfogar över och som antingen kan användas till konsumtion eller sparande. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet .
Vanans makt riksrevisionen

Disponibel inkomst omfattar alla de samlade inkomsterna i ett hushåll inklusive bidrag och med skatter och andra negativa transfereringar fråndragna. Vid disponibel inkomst per konsumtionsenhet tar man hänsyn till hushållets sammansättning där hushållets medlemmar får olika konsumtionsvikter.

Disponibel inkomst. Disponibel inkomst är summan av alla inkomster i hushållet, minus skatter och andra förluster.
Piteå kommun växel

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet utbildning momsredovisning
basic svenska namn
dialektisk historiematerialism
lander pa o
chef msb
konstnar surname

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för hushåll 20–64 år efter hushållstyp 2018. Medianinkomst

Den disponibla inkomsten omfattar alla inkomster efter skatt och alla transfereringar, såsom barnbidrag eller sjukpenning. Hushållens disponibla inkomster är summan av hushållens olika inkomster minus skatter och avgifter, det vill säga den inkomst som hushållen själva förfogar över och som antingen kan användas till konsumtion eller sparande.


Hoppe hat trick
k svets leif kristensson

Disponibel inkomst: Summan av alla inkomster och transfereringar (t.ex. barn- och bostadsbidrag samt försörjningsstöd) minus slutlig skatt. Konsumtionsenhet: 

Källa: SCB. Inkomstskillnaderna i samhället växer. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för hushåll 20–64 år efter hushållstyp 2018 Disponibel inkomst: Summan av alla inkomster och transfereringar (t.ex. barn- och bostadsbidrag samt försörjningsstöd) minus slutlig skatt. per konsumtionsenhet minus Gini-koefficienten för disponibel inkomst per konsumtionsenhet. ”Relativ omfördel-ningseffekt” är den absoluta omfördelningseffekten delat på Gini-koefficienten för faktorinkomst per konsumtions-enhet. Perioden 1975–1995 avser statistiken hushållsbegreppet ”familjeenhet”, 1995–2011 hushållsbegreppet av arbetsmarknadsstödet.